ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมกับ Motive Influence

 

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท ซินเนอร์จี้ อี จำกัด ผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” กับ ผู้ขอรับบริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ Motive Influence ตลอดจนถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ ควรอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 

การคลิ๊ก “ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ Motive Influence” ถือว่า ผู้รับบริการ ได้ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ Motive Influence ที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และยินยอมให้บริษัทสามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อตกลงของเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มิได้เป็นการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจาก ผู้รับบริการ ก่อน

 

 1. ผู้รับบริการ ตกลงและสัญญาว่า จะให้ข้อมูลของตัวเองที่ถูกต้อง เป็นจริงกับบริษัทในการสมัครใช้บริการ และจะทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และจะไม่ทำการสมัครหลายบัญชีภายใต้ผู้รับบริการคนเดียวกัน
 2. บริษัทเป็นผู้มีอำนาจสิทธิขาดในการพิจารณาอนุมัติการสมัครใช้บริการและการเข้าร่วมโครงการแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้รับบริการมีหน้าที่ที่จะต้องทำการดูแลรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน (ถ้ามี) ของตนที่มีต่อบริษัทไว้เป็นอย่างดี และไม่ทำการเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ทั้งนี้ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวของผู้รับบริการ
 4. ผู้รับบริการ ตกลงและสัญญาว่าการขอรับบริการนี้ เป็นไปเพื่อการเข้าร่วมโครงการกับบริษัท และรับรองว่าผลงานใด ๆ ที่ผู้รับบริการสร้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการร่วมโครงการของบริษัท ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น, ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์, ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามกอนาจาร, ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย, ไม่ขัดต่อหลักศาสนา, ไม่ผิดศีลธรรม, ไม่ผิดวัฒนธรรมทางสังคม และไม่ผิดต่อกฎหมายใด ๆ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศไทย
 5. ผู้รับบริการตกลงและรับรองว่าผู้รับบริการเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ และอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ผลงานดังกล่าวอย่างสมบูรณ์
 6. ผู้รับบริการ จะต้องนำส่งผลงานที่มีรูปแบบตรงตามที่กำหนดต่อบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติ 5 วันก่อนถึงวันที่กำหนดให้แสดงผลงานดังกล่าว หรือตามที่กำหนดไว้เป็นพิเศษในโครงการที่เข้าร่วมนั้น ๆ
 7. ในกรณีที่ผู้รับบริการ ไม่สามารถดำเนินการส่งผลงานให้ตรวจสอบได้ทันตามที่กำหนด ให้ถือว่าผู้รับบริการผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโครงการดังกล่าว ทั้งนี้การผิดเงื่อนไขดังกล่าวจะส่งผลถึงการการพิจารณาเข้าร่วมโครงการอื่นของบริษัทในอนาคต
 8. ผู้รับบริการตกลงที่จะไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลงผลงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากทางบริษัท และจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดัดแปลง แก้ไขดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 9. ผู้รับบริการตกลงและสัญญาว่า ผู้รับบริการจะทำให้ผลงานของตนที่ทำขึ้นเพื่อร่วมโครงการกับบริษัทสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน แต่ทั้งนี้ผู้รับบริการจะทำการลบผลงานดังกล่าวทันทีหากได้รับการร้องขอจากบริษัท
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการ ระงับการใช้บริการ ของผู้รับบริการดังกล่าวในทันทีหากพบเห็นว่าผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือข้อตกลงที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้รับบริการตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกระทำผิดของผู้รับบริการแต่เพียงผู้เดียว
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการที่เป็นสินค้า และบริการประเภทเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งกันกับโครงการก่อนหน้าที่ผู้รับบริการเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือตามแต่ความเหมาะสมที่บริษัทเห็นสมควร
 12. การเข้าร่วมโครงการของผู้รับบริการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้รับบริการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของโครงการที่เข้าร่วมอย่างครบถ้วน โดยผู้รับบริการจะได้รับ Motive Point (ถ้ามี) เมื่อการเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ
 13. ผู้รับบริการสามารถใช้คะแนน Motive Influence ในการแลกรับของรางวัลตามรายละเอียดที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ Motive Influence และเมื่อได้ทำการยืนยันการแลกของรางวัลแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจยืนยันการแลกของรางวัล
 14. ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการได้รับผลประโยชน์อันใดจากการเข้าร่วมโครงการกับบริษัท
 15. เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Motive Influence อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศไทย